Etički kodeks

Etički kodeks je interni akt Institucije koji bliže uređuje etička načela, opšteprihvaćena pravila ponašanja i profesionalne standarde kojih su dužni da se pridržavaju funkcioneri, državni revizori i drugi zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji.

Read More

Izveštaj o transparentnosti

Predstavljamo izvštaj o transparentnosti društva za reviziju Aca Professional Audit Company d.o.o, Beograd. Izveštaj sadrži informacije koje su direktno povezane sa kvalitetom revizije, a to su informacije o upravljačkoj strukturi, nezavisnosti, kao i o kontrolama kvaliteta koje primenjujemo u reviziji.

Read More