Etički kodeks

Etički kodeks je interni akt Institucije koji bliže uređuje etička načela, opšteprihvaćena pravila ponašanja i profesionalne standarde kojih su dužni da se pridržavaju funkcioneri, državni revizori i drugi zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji.

Read More

Šta je to revizija ?

Šta je to revizija

Šta je to revizija ? Država predstavlja kontrolora koji proverava nepravilne radnje u obračunu poreza, doprinosa i slično. Javljaju se i slučajevi kada su u reviziju određenih preduzeća umešane banke i investicioni fondovi koji imaju ulogu praćenja svojih potraživanja.

Read More

Izveštaj o transparentnosti

Predstavljamo izvštaj o transparentnosti društva za reviziju Aca Professional Audit Company d.o.o, Beograd. Izveštaj sadrži informacije koje su direktno povezane sa kvalitetom revizije, a to su informacije o upravljačkoj strukturi, nezavisnosti, kao i o kontrolama kvaliteta koje primenjujemo u reviziji.

Read More